Trước khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

Sau khi điều trị

Kết quả điều trị

Niềng răng điều trị khớp cắn ngược và thiếu chỗ răng nanh before Niềng răng điều trị khớp cắn ngược và thiếu chỗ răng nanh after

Thảo luận