Trước khi điều trị

Trước khi điều trị

Sau khi điều trị

Sau khi điều trị

Kết quả điều trị

Niềng răng hô và nắn chỉnh bằng khí cụ twinblock before Niềng răng hô và nắn chỉnh bằng khí cụ twinblock after

Thảo luận